ابزار دقیق و آنالایزر نیروگاهی

خلاصه

پایش آب در سیستم های سمپلینگ نیروگاه

یکی از راه های کنترل فرایند تولید بخار و همچنین حفظ عمکلرد صحیح تک تک اجزای موجود در سیکل بخار در نیروگاه ها، به کارگیری تجهیزات آنالیز دقیق و کارآمد در سیستم سمپلینگ یک نیروگاه بخار یا سیکل ترکیبی است.
پایش برخی پارامترها در کنترل سیکل بخار بسیار حیاتی است و با توجه به ویژگی آب در این فرایند (آب در بخش عمده ای از فرایند باید فوق خالص باشد) سنجش کیفیت آن به ابزار و تجهیزاتی با ویژگی های خاص نیاز دارد.
پارامترهایی از جمله pH، هدایت الکتریکی مخصوص، هدایت الکتریکی کاتیونی، اکسیژن محلول، سدیم و سیلیکا از جمله این پارامترهای حیاتی می باشند.

اشتراک گذاری
  • توضیحات
  • نظرات


هدف اصلی اجرای رژیم شیمیایی در نیروگاه، حفظ عملکرد تمامی اجزای سیکل بخار در بهترین شرایط است. از این رو می توان از ایجاد خوردگی، رسوب و آسیب جدی به تجهیزاتی مانند توربین ها، تیوب بویلرها، واحد تولید آب فوق خالص و ... جلوگیری نمود.

همانطور که در شکل بالا مشاهده می شود، پارامترهای پایش در هر بخش از یک نیروگاه متفاوت از دیگری است.

اندازه گیری pH در نیروگاه

با توجه به فوق خالص بودن آب در سیکل بخار، برای اندازه گیری pH بایدتجهیز مناسبی به کار رود که امکان اندازه گیری را در محیط های با هدایت الکتریکی بسیار پایین با دقت بسیار بالا فراهم آورد. سنسورهای زیر از جمله سنسورهای بسیار کارآمد و مناسب برای اندازه گیری pH در نیروگاه است.

اندازه گیری هدایت الکتریکی مخصوص و کاتیونی در نیروگاه

با توجه به اینکه بازه  هدایت الکتریکی آب در سیکل بخار بسیار پایین است، به کارگیری سنسور هدایت الکتریکی با ثابت سل 0.01cm-1 الزامی است.

اندازه گیری اکسیژن محلول

با توجه به رژیم شیمیایی نیروگاه، اکسیژن محلول در بخش های خاصی مانند خروجی Deaerator ها باید در غلظت مشخصی حفظ شود. به عنوان مثال در رژیم شیمیایی AVT (R) غلظت اکسیژن باید کمتر از 5ppb باشد. ازین رو می توان از تجهیزات متفاوتی برای اندازه گیری اکسیژن محلول استفاده نمود.
به توجه به اینکه  اندازه گیری اکسیژن محلول به شکل آنلاین از دو روش لومینسانس و الکتروشیمیایی امکان پذیر است، متناسب با غلظت اکسیژن محلول در نمونه می توان از هر دو روش استفاده نمود.
حد تشخیص اندازه گیری در روش های الکتروشیمایی پایین تر (بهتر) از روش های لومینسانس است. ازین رو در نیروگاه هایی با رژیم شیمیایی AVT (R) به کارگیری سنسور اکسیژن الکتروشیمایی الزامی است.
تجهیزات رایجی که شرکت مهرگان صنعت آب جهت پایش این پارامتر در نیروگاه ها ارائه میدهد، در شکل زیر دیده می شود:

اندازه گیری سدیم

سدیم یکی از پارامترهای بسیار مهم در سیکل بخار است که باید با دقت بالا اندازه گیری شود. هدف از اندازه گیری این پارامتر در نقاط مختلف بسیار متفاوت است. به عنوان مثال یکی از راهکارهای کنترل عملکرد واحد demineralization و رزین کاتیونی، اندازه گیری سدیم است. از سوی دیگر اندازه گیری سدیم می تواند تخمینی از حضور آنیون های خورنده ای مانند کلرید یا هیدروکسید شود.


 

لیست نظرات

5/5 0 0 0

محصولات مرتبط